V01
INDIKATOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U VEZI ALKOHOLA U SRBIJI
THE INDICATOR OF ALCOHOL IN TRAFFIC SAFETY IN SERBIA
Dalibor Pešić, Emir Smailović
Pešić, D., Smailović, E., (2014). INDIKATOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U VEZI ALKOHOLA U SRBIJI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: : Ključ uspešnog upravljanja bezbednošću saobraćaja leži u kvantifikovanju svakog elementa sistema. Pod kvantifikovanjem se pre svega podrazumeva, definisanje postojećeg stanja i procena budućeg stanja na osnovu vrednosti određenih pokazatelja. Da bi se ocenilo stanje u nekom sistemu neophodno je poznavanje ključnih elemenata tog sistema koje treba kvantifikovati. Tradicionalni način praćenja stanja bezbednosti saobraćaja značajno ograničava zaključke u uslovima kada su analiziranih uzroci manji, odnosno kada se analiziraju manje površine, sa manjim brojem saobraćajnih nezgoda, manjim brojem stanovnika, manjim brojem registrovanih vozila i sl. Primenom tradicionalnog načina praćenja stanja bezbednosti saobraćaja potrebno je da se određena mera unapređenja sistema sprovede, zatim da se ''sačeka'' efekat te mere, odnosno da se prati sistem sa primenjenom merom, a tek nakon toga da se analiziraju efekti primenjene mera. S obzirom na navedene nedostatke tradicionalnog načina praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, javila se potreba za brzim, efikasnim i jednostavnim načinom praćenja stanja bezbednosti saobraćaja. U tom smislu razvili su se indikatori bezbednosti saobraćaja. U ovom radu definisana je metodologija merenja indikatora koji se odnose na alkohol i predstavljen je način praćenja i izveštavanja u vezi ovog indikatora.

Ključne reči: indikator, alkohol, vozači, saobraćajni tok, izveštavanje

Abstract: : The key to successful management of traffic safety is in quantifying each element of the system. The quantifying primarily means, assessment the existing level and assessment future level based on the values of specified indicators. For assessment the level in some system necessary to know the key elements of the system that need to be quantified. The traditional method of monitoring traffic safety significantly limits the conclusions in terms when analyzed of causes are smaller, or when analyzing smaller areas, with fewer traffic accidents, fewer people, less number of registered vehicles and etc. By using traditional monitoring traffic safety needs that the specific measure implemented in the system, then to'' wait'' effect of that measure, and to the monitor the system with the applied measure, and after that to analyzing the effects of implemented measure. The given deficiencies of traditional monitoring of traffic safety, there is a need for a faster, efficient and simply method of assessment traffic safety level. In this regard, the developed the indicators of the traffic safety level. In this paper was defined the method of measures of indicators which related to alcohol and showed that method of monitoring and reporting about this indicator.

Keywords: indicate, alcohol, drivers, traffic flow, report

Rad je izložio/-la: Emir Smailović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020