D19
ZNAČAJ PERCEPCIJE BOJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
THE IMPORTANCE OF COLOR PERCEPTION AND MOTOR SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN FROM THE ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Aleksandar Trifunović, Milan Vujanić, Dalibor Pešić, Svetlana Čičević, Marjana Čubranić Dobrodolac
Trifunović, A., Vujanić, M., Pešić, D., Čičević, S., Dobrodolac, M., (2014). Značaj percepcije boja i motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta sa aspekta bezbednosti saobraćaja. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Deca od četiri godine starosti, kao i deca predškolskog uzrasta, iako retko potpuno samostalno učestvuju u saobraćaju predstavljaju ranjivu populaciju sa stanovišta bezbednosti saobraćaja. Razlozi za to su brojni, od teškoća u planiranju ruta pri prelasku ulice, slabijeg korišćenja periferijskog vidnog polja i opažanja boja, veličine, vremena, brzine kretanja i razdaljine, do nerazumevanja uzročno-posledičnih veza i znatno sporijeg procesa donošenja odluka u poređenju sa odraslim osobama. Iako nije potpuno rasvetljen mehanizam učenja vezan za različite razvojne stupnjeve, iskustva iz prakse pokazuju da vaspitno-obrazovni rad i kampanje pokazuju značajnije efekte što je uzrast deteta mlađi. Činjenica je da psihički i fizički razvoj deteta ima veoma bitnu ulogu za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, tako da je potrebno napraviti skalu koja pokazuje kvantitativnu vrednost zrelosti i sposobnosti dece da bezbedno učestvuju u saobraćaju. Da bi se odredila psiho-motorna zrelost deteta mlađeg predškolskog uzrasta nezaobilazna je upotreba neverbalnih psiholoških testova. U radu je predstavljen prostorni test koji za cilj ima da ispita zrelost dece, ukaže na individualne razlike između dece, kao i potencijalne razlike između dece u ruralnom, odnosno urbanoj sredini. Rezultati istraživanja su pokazali značajne razlike između dece u urbanim i ruralnim sredinama u pogledu percipiranja različitih boja, prostornih relacija (levo, desno, ispred), ali i razlike u motoričkim sposobnostima dece različitog uzrasta i pola. Test bi predstavljlo podlogu za kreiranje individualizovanih vaspitno-obrazovnih napora i intervencija pri savladavanju i usvajanju pravila ponašanja u saobraćaju, što može rezultirati povećanjem bezbednosti dece u saobraćaju ovog uzrasta, kao nezavisnih učesnika u različitim saobraćajnim situacijama.

Ključne reči: Bezbednost dece u saobraćaju, prostorni test, deca u urbanoj i ruralnoj sredini, percepcija boja, motorpčke sposobnosti dece

Abstract: Children four years of age and pre-school children, although rarely independently participate in traffic are a vulnerable population from the standpoint of traffic safety. The reasons for this are numerous, from the difficulties in planning routes crossing the street, poor use of peripheral visual field and color perception, size and distance. Practical experience shows that educational work and campaigns show significant effects of the age of the child is younger. The fact is that the mental and physical development of the child has a very important role for safe participation in traffic, so you need to make a quantitative scale that shows the value of children's maturity and ability to safely participate in the traffic. To determine the psycho-motor maturity of a child under school age is inevitable use of non-verbal psychological tests. This paper presents a spatial test which aims to examine the maturity of children, point to individual differences among children, as well as potential differences between children in rural and urban areas. The results showed significant differences between children in urban and rural areas in terms of the perception of different colors, spatial relations, but the differences in motor abilities children of different ages and gender. The test provides a basis for the creation of individualized educational efforts and interventions to help them cope and adopt a code of conduct in traffic, which can result in an increase in the traffic safety of children in this age group as independent participants in different traffic situations.

Keywords: Child safety in traffic, spatial test, children in urban and rural areas, color perception, motor skills of children

Rad je izložio/-la: Aleksandar Trifunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020