G22
ZNAČAJ PRAĆENJA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA VEZANIH ZA VOZILO SA POSEBNIM OSVRTOM NA TEHNIČKU ISPRAVNOST VOZILA
IMPORTANCE OF MONITORING INDICATORS ROAD SAFETY-RELATED VEHICLE WITH SPECIAL REFERENCE TO TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES
Nenad Marković, Boris Antić, Mirko Gordić
Marković, N., Antić, B., Gordić, M., (2014). ZNAČAJ PRAĆENJA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA VEZANIH ZA VOZILO SA POSEBNIM OSVRTOM NA TEHNIČKU ISPRAVNOST VOZILA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Sistemi upravljanja bezbednošću saobraćaja u razvijenim zemljama sveta gotovo se ne mogu zamisliti bez praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja. U savremenom svetu se sve više pažnje posvećuje proaktivnom upravljanju bezbednošću saobraćaja, odnosno konceptu prepoznavanja problema pre nastanka saobraćajne nezgode. Imajući u vidu značaj pravilnog praćenja indikatora neophodno je definisati pojedine indikatore za svaku od oblasti bezbednosti saobraćaja. Kako je vozilo neizostavni deo saobraćajnog sistema i utiče sa oko 13 % na nastanak saobraćajnih nezgoda, u ovom faktoru se nalazi značajan potencijal za dalje unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja na određenom području, odnosno u konkretnoj lokalnoj zajednici. Razvojem savremenih vozila se sve više utiče na smanjenje uticaja čoveka na faktor ''vozilo'', a težište se prebacuje na tehničku ispravnost vozila i svih sistema na vozilu važnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Praćenjem tehničke ispravnosti vozila, kao i strukture vozila (starosne, po kategorijama,…) u voznom parku, u konkretnoj lokalnoj zajednici se jasno mogu prepoznati pokazatelji koji utiču na povećanje rizika od nastanka saobraćajnih nezgoda. Definisanje procedure praćenja tehničke ispravnosti vozila, kao i precizno definisanje uređaja, delova i sklopova koje je neophodno proveriti prilikom tehničkog pregleda, a koji direktno ukazuju na mogućnost uzrokovanja saobraćajne nezgode je posebno složen i zahtevan proces, koji se mora kontinuirano usavršavati.

Ključne reči: indikator bezbednosti saobraćaja, vozilo, tehnička ispravnost vozila, struktura voznog parka

Abstract: Systems for controlling traffic safety in developed countries are almost not imaginable without monitoring of the safety performance indicators. In modern world, more and more intention is given to proactive management of traffic safety, i.e. to the concept of recognizing problems before the traffic accident occurrence. Considering the importance of proper monitoring of indicators it is necessary to define the certain indicators for each of traffic safety areas. Considering that vehicles are essential factor of traffic system and that vehicles are involved with about 13% in the occurrence of traffic accident, this factor are considerable potential for further improvement of traffic safety systems in a particular area, i.e. in local community. With the development of modern vehicles, there is more and more impact on reducing the impact of human on the factor ''vehicle'', and the action is shifted on technical regularity of vehicles because every system on vehicle have importance for the safe participation in traffic. By monitoring technical accuracy of the vehicle, and the vehicle's structure (age, categories...) in the car fleet, indicators that have effect on the increased risks in traffic safety in particular local community, can be clearly identified. Defining of the procedure for monitoring of the vehicle technical accuracy, together with defining devices, parts and components that have to be checked during technical inspection, directly points to possibility of traffic accident occurrence, is especially complex and thorough process which has to be improved continuously.

Keywords: Road safety performance indicators, Vehicle, Technical accuracy of the vehicle, Structure of the vehicle fleet, Technical malfunctions

Rad je izložio/-la: Nenad Marković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020