D12
STRUKTURNE POSEBNOSTI SAOBRAĆAJNE POLICIJE U REPUBLICI SRBIJI
STRUCTURAL SPECIFICITIES OF THE TRAFFIC POLICE IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Obrad Stevanović, Dalibor Kekić
Stevanović, O., Kekić, D., (2014). Strukturne posebnosti saobraćajne policije u Republici Srbiji. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Poslovi regulisanja i kontrole saobraćaja, pružanja pomoći i nadzora u saobraćaju na putevima čine jednu od više ključnih oblasti rada policije u Republici Srbiji. Za njihovo obavljanje, u okviru Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, obrazovano je više različitih organizacionih jedinica saobraćajne policije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Primena različitih modela strukturnih parametara grupisanja poslova i delegiranja autoriteta u dizajniranju njihove organizacione strukture samo se sporadično, uglavnom deklarativno, navodi u retkim naučnim i stručnim radovima. Polazeći od toga, rad je rezultat teorijskog istraživanja sprovedenog sa ciljem da se identifikuju i objasne nivo, dobre i slabe strane zastupljenosti pojedinih teorijskih modela grupisanja poslova (departmentalizacije) i delegiranja autoriteta (decentralizacije) u dizajniranju organizacionih jedinica saobraćajne policije u Republici Srbiji. U radu prezentovani rezultati uporedne analize relevantnih teorijskih i normativno pravnih sadržaja, potvrđuju zastupljenost specifične kombinacije funkcionalnog i teritorijalno-divizionalnog grupisanja poslova i asimetričnog delegiranja autoriteta u savremenoj organizacionoj strukturi saobraćajne policije u Republici. Jedna od značajnih specifičnosti takvog organizacionog dizajna ogleda se u činjenici da između Uprave saobraćajne policije u sedištu Direkcije policije i organizacionih jedinica saobraćajne policije regionalnog i lokalnog nivoa nije uspostavljen subordinacijski, odnosno vertikalno-linijski odnos.

Ključne reči: saobraćajna policija, organizaciona struktura, grupisanje poslova, delegiranje autoriteta, asimetrija

Abstract: Tasks of regulation and traffic control, assistance and supervision of traffic on the roads are one of several key areas of policing in Serbia. For their performance, within the Police Directorate of the Ministry of Internal of the Republic of Serbia, formed a number of different organizational units of traffic police at the national, regional and local level. The use of different models of the structural parameters of grouping of tasks and delegating authority to design their organizational structure only sporadically, mostly declarative, states in rare scientific papers. Proceeding from this, the paper is the result of theoretical research conducted in order to identify and explain the level, strengths and weaknesses of representation of certain theoretical models of tasks (departmentalization), and delegating authority (decentralization) in the design of organizational units of traffic police in the Republic of Serbia. This paper presents the results of a comparative analysis of relevant theoretical and normative legal content; confirm the presence of specific combinations of functional and territorial-divisionally grouping of tasks and asymmetric delegation of authority in contemporary organizational structure of the traffic police in the Republic. One of the important specifics of such an organizational design is reflected in the fact that between the Traffic Police Department at the headquarters of the police and traffic police organizational units of the regional and local levels has not been established subordination or vertical-line relationship.

Keywords: traffic police, organizational structure, grouping tasks, delegation of authority, the asymmetry

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020