B07
ANALIZA STAVOVA I PONAŠANJA PEŠAKA U SAOBRAĆAJU – PREDUSLOV UNAPREĐENJA NIVOA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
THE ANALYSIS OF ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF PEDESTRIANS IN TRAFFIC – THE PREREQUISITE FOR IMPROVING THE SAFETY LEVEL IN THE LOCAL COMMUNITY
Marko Maslać, Marina Milenković
Maslać, M., Milenković, M., (2014). ANALIZA STAVOVA I PONAŠANJA PEŠAKA U SAOBRAĆAJU – PREDUSLOV UNAPREĐENJA NIVOA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Pešaci, kao ranjivi učesnici saobraćaja, spadaju u grupu najugroženijih kategorija u saobraćaju, pri čemu se ta ugroženost pripisuje sa jedne strane nedovoljnoj brzini i zaštiti u odnosu na druge učesnike u saobraćaju, a sa druge strane specifičnim karakteristikama ponašanja. Uzimajući u obzir da nivo bezbednosti saobraćaja u okviru lokalne zajednice u velikoj meri zavisi od ponašanja svih učesnika u saobraćaju, veoma je važno sprovoditi istraživanja stavova i ponašanja pešaka u saobraćaju, sa ciljem uočavanja razlika između polova, starosnih grupa, i ostalih karakteristika koje mogu imati uticaj na ponašanje. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja koje je sprovedeno u Beogradu, na uzorku od 415 ispitanika. Primenjen je metod ankete, koji je sadržao skale procene, Likertovu skalu, a pitanja su bila podeljena u 5 karakterističnih celina, grupa (prekršaji, greške, propusti, agresivna i pozitivna ponašanja). Rezultati su pokazali da najviše prekršaja prave osobe koje su prinuđene da pešače, odnosno oni pešaci koji pešače iz potrebe, dok najviše grešaka i propusta učine najmlađa i najstarija starosna grupa ispitanika. Dobijeni rezultati ovog i sličnih istraživanja, ukazuju bliže u kom smeru je potrebno unapređivati bezbednost pešaka u saobraćaju u konkretnoj lokalnoj zajednici, odnosno koje teme je potrebno obraditi na seminarima unapređivanja znanja pešaka u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost pešaka u saobraćaju, Stavovi, Ponašanje, Anketa, Lokalna zajednica

Abstract: Pedestrians, as the vulnerable traffic participants, belong to the group of the most threatened categories in traffic. The threat is firstly attributed to the inadequate speed and protection in relation to other traffic members, and also to the specific characteristics of pedestrians. Considering the fact that the level of traffic safety within the local community heavily depends on the behaviour of all traffic participants, it is very important to carry out the research on pedestrians’ attitudes and behaviour, in order to recognize the differences between genders, age groups and other characteristics that can influence their behaviour. This paper shows the results of the research conducted in Belgrade, on a sample of 415 respondents. The applied method was a poll and it contained an evaluation scale, a Likert scale and the questions were divided into 5 characteristic separate wholes or groups (offences, mistakes, oversights, aggressive and positive behaviours). The results have shown that the greatest number of offences is made by the people forced to go on foot, i.e. those pedestrians who need to go on foot. The biggest number of mistakes and oversights are made by the youngest and by the oldest age group of the respondents. The acquired results of this and similar studies point out to the direction for improving the pedestrians’ safety in traffic in the specific local community, i.e. which issues require to be studied in seminars about improving the traffic knowledge of pedestrians.

Keywords: pedestrian safety in traffic, Attitudes, Behavior, The survey, Local community

Rad je izložio/-la: Marko Maslać


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020