D10
ISTRAŽIVANJE STAVOVA I ZNANJA VOZAČA O KAZNENIM POENIMA, SA OSVRTOM NA MERE KOJE SE PREDUZIMAJU NAKON SAKUPLJENIH 18 KAZNENIH POENA
THE RESEARCH OF ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF DRIVERS ABOUT PENALTY POINTS, WITH REGARD TO MEASURES TAKEN AFTER 18 PENALTY POINTS COLLECTED
Miodrag Božić, Anđela Majstorović
Božić, M., Majstorović, A., (2014). Istraživanje stavova i znanja vozača o kaznenim poenima, sa osvrtom na mere koje se preduzimaju nakon sakupljenih 18 kaznenih poena. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Kazneni poeni predstavljaju novinu u našem zakonodavstvu pa to može biti jedan od razloga zbog čega vozači nisu dovoljno upoznati sa prekršajima i kaznenim poenima koji ti prekršaji nose. Iz tih razloga detaljno će biti sprovedeno istraživanje o znanjima i stavovima vozača na teritoriji grada Beogradu ( broj kaznenih poena u odnosu na prekršaj, način funkcionisanja, posledice nakon sakupljenih 18 kaznenih poena ) Cilj istraživanja će biti uočavanje ključnih problema koji dovode do pravljenja prekršaja, dobijanja kaznenih poena za odgovarajući prekršaj i gubitak vozačke dozvole. U obzir će biti uzet i postupak rada sa vozačima koji su sakupili 18 kaznenih poena i time izgubili vozačku dozvolu. Ukoliko budu dostupni podaci biće prikazana prostorna raspodela nesavesnih vozača koji su prikupili 18 kaznenih poena na teritoriji Beograda. Istraživanjem i analizom dobijenih podataka identifikovali bi se problemi na koje treba primeniti odgovarajuće mere.

Ključne reči: kazneni poeni, prekršaj, stavovi, znanja , edukacija

Abstract: Penalty points are new to our law and this can be one of the reasons why are not informed with offenses and penalties that these offenses carry. For these reasons, detailed research on the knowledge and attitudes of drivers in the city of Belgrade will be conducted (number of penalty points in relation to the offense, way of functioning, consequences upon 18 penalty points collected). The aim of the research will be the identification of the problems that lead to the offense, getting penalty points for the corresponding offense and the loss of driver’s license. The procedure of working with drivers who have collected 18 penalty points and therefore lost driving license will be considered. If data will be available, spatial distribution of conscienceless drivers who have collected 18 penalty points in the territory of Belgrade will be shown. With Research and analysis of the obtained data, problems that should apply appropriate measures will be identified.

Keywords: penalty points, offense, attitude, knowledge, education

Rad je izložio/-la: Anđela Majstorović & Miodrag Božić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020