S05
SAVREMENI MODELI PREDIKCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA DVOTRAČNIM VANGRADSKIM PUTEVIMA - MOGUĆNOST PRIMENE U DOMAĆIM USLOVIMA
CONTEMPORARY ACCIDENT PREDICTION MODELS FOR TWO-LANE RURAL ROADS - POSSIBLE USAGE IN LOCAL CONDITIONS
Anica Kocić, Miloš Petković
Kocić, A., Petković, M., (2018). SAVREMENI MODELI PREDIKCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA DVOTRAČNIM VANGRADSKIM PUTEVIMA - MOGUĆNOST PRIMENE U DOMAĆIM USLOVIMA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U postupku vrednovanja projektnih varijanti, a posebno u okviru ekonomskog vrednovanja potrebno je utvrditi troškove i koristi vezane za izgradnju i eksploataciju u slučaju da se projekat ne realizuje, i u slučaju realizacije različitih varijanti. Utvrđivanje ekonomskih koristi na osnovu smanjenja broja saobraćajnih nezgoda zasniva se na proceni očekivanog broja nezgoda na postojećoj mreži bez ulaganja i na poboljšanoj postojećoj mreži, sa ulaganjem, u planerskom periodu eksploatacije razmatranih mreža. Obzirom da je u ovakvim analizama najbitnije pouzdano utvrditi razliku broja saobraćajnih nezgoda na deonicama pre i posle poboljšanja mreže, za potrebe ekonomskog vrednovanja projekata izgradnje ili poboljšanja puteva potrebno je definisati model zavisnosti broja saobraćajnih nezgoda od saobraćajnih i geometrijskih karakteristika puta. Značaj predviđanja broja nezgoda se ogleda i u utvrđivanju uticaja pojedinih karakteristika puta, što pruža mogućnost unapređenja bezbednosti saobraćaja. U svetu su u poslednjih trideset godina razvijeni brojni modeli predviđanja saobraćajnih nezgoda, dok u Srbiji još uvek nema razvijenih modela i stručnjaci iz ove oblasti su prinuđeni da koriste inostrane modele. Rad obuhvata pregled metodologija razvoja nekoliko modela za predviđanje saobraćajnih nezgoda na dvotračnim vangradskim putevima. Uočeno je da su u modelima najčešće uvršteni PGDS, širina trake ili kolovoza, brzina kretanja ili ograničena brzina, dužina deonice i broj pristupa na deonici ili po kilometru kao najuticajnije veličine. Takođe, ovaj rad opisuje ispitivanje mogućnosti primene inostranih modela u domaćim uslovima, na nekoliko deonica državnih puteva sa raspoloživim podacima o broju nezgoda, putnim i saobraćajnim karakteristikama.

Ključne reči: saobraćajna nezgoda, model predikcije, dvotračni vangradski put, bezbednost soabraćaja

Abstract: In evaluation process of project variants, especially in economic evaluation process, it’s necessary to determine costs and benefits regarding construction and exploitation in case the project is not implemented and in case of implementing different variants. Determination of economic benefits from decreasing in number of traffic accidents is based on estimation of expected number of traffic accidents on existing road network, without investments, and on improved existing network, with investments, in exploitation planning period of considered networks. In this kind of analysis, it’s important to reliably determine difference in number of traffic accidents on road segments before and after improvements, so for economic evaluation of road construction and improvement projects it’s necessary to define the model of dependence between number of traffic accidents and traffic and road geometric characteristics. Predicting the number of traffic accidents is important for determining the road geometric characteristics influence. In the past three decades, numerous prediction models were developed around the world, but in Serbia haven’t been any developed models yet, so experts are forced to use foreign models. Paper reviews development methodologies of few accident prediction models for two-lane rural roads. It’s observed that models usually include AADT, lane or driveway width, driving or limited speed, segment length and number of access on segment or per kilometer as the most influential variables. Also, paper describes the testing of possible usage of foreign models in local conditions on several segments of national roads with available data of number of traffic accidents, road and traffic characteristics.

Keywords: traffic accident, prediction model, two-lane rural road, traffic safety

Rad je izložio/-la: Anica Kocić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020