D04
UTICAJ LEKOVA NA BEZBEDNU VOŽNJU- PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI
EFFECT OF MEDICATIONS ON SAFE DRIVING - PREVENTIVE ACTIVITIES IN THE LOCAL COMMUNITY
Marija Marković, Nevenka Kovačević
Marković, M., Kovačević, N., (2018). UTICAJ LEKOVA NA BEZBEDNU VOŽNJU- PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu godišnje skoro 40.000 ljudi smrtno strada u saobraćaju usled upotrebe psihoaktivnih supstanci, dok je broj lakše i teže povređenih znatno veći. U Srbiji ne postoje podaci koji ukazuju na veličinu problema upotrebe psihoaktivnih supstanci ,pre svega lekova, i njihovog uticaja na bezbednost saobraćaja. Cilj rada je prikaz upotrebe lekova u Republici Srbiji koji utiču na psihofizičke sposobnosti (anksiolitici, antidepresivi, analgetici i dr.) i predlog aktivnosti u lokalnoj zajednici koje se odnose na upotrebu lekova i bezbednu vožnju. Rezultati dobijeni analizom podataka Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije o prometu i potrošnji lekova u periodu 2006-2015. godine ukazuju da je u Srbiji u proteklih 10 godina došlo do porasta upotrebe lekova koji sadrže psihoaktivne supstance (rast udela u ukupnim troškovima za lekove sa 11,4 na 12,4%). Broj utrošenih kutija benzodijazepina, najzastupljenih iz ove grupe lekova, u ovom periodu je porastao za 12,6%, kao i njihova prosečna dnevna potrošnja (sa 91,75 DDD/1000 stanovnika u 2006. na 107,78DDD/1000 stanovnika u 2015.godini). Imajući u vidu nedovoljno razvijenu svest stanovništva i neadekvatnu definisanost postojeće zakonske regulative u oblasti uticaja lekova na bezbednost saobraćaja, predstavnici lokalne zajednice moraju preduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju informisanja stručne i opšte javnosti o lekovima koji dovode do izmene psihofizičkih sposobnosti u toku vožnje, kao i načinu njihovog delovanja. Ove aktivnosti pre svega podrazumevanju obuku pružalaca zdravstvenih usluga o načinu informisanja pacijenata o potencijalnim neželjenim efektima propisanih lekova na njihovu bezbednost u saobraćaju.

Ključne reči: lekovi, psihoaktivne supstance, psihofizičke sposobnosti, bezbedna vožnja

Abstract: According to the World Health Organization, each year almost 40,000 people die in traffic due to the use of psychoactive substances, while the number of injured is considerably higher. In Serbia, there are no data available indicating the magnitude of use of psychoactive substances, primarily medications, and their impact on road traffic safety. The aim of the paper is to present the use of medications affecting psychophysical abilities (anxiolytics, antidepressants, analgesics, etc.) in Serbia and proposal of local community activities related to use of medicines and safe driving. Results obtained by analyzing the data of the Serbian Agency for Medicines and Medical Devices on drug turnover and consumption in period 2006-2015. have shown that in Serbia, during 10 years, there has been an increased use of medicines containing psychoactive substances (share in total drug costs increased from 11.4 to 12.4%). The number of used benzodiazepine boxes, the most common from this group of drugs, increased by 12.6%, as well as their average daily consumption - from 91.75 (2006) to 107.78DDD/1000 inhabitants (2015). Considering the insufficient population awareness and the inadequate definition of existing legislation in the field of drug impact on road traffic safety, local community representatives must take appropriate actions in order to inform experts and the general public about drugs that change psychophysical abilities while driving and the way of their functioning. These activities primarily include training of health services providers on how to inform patients about the potential adverse effects of prescribed drugs on their traffic safety.

Keywords: medications, psychoactive substances, psychophysical abilities, safe driving

Rad je izložio/-la: Nevenka Kovačević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020