D08
PONAŠANJA ODABRANIH KATEGORIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU – UPOREDNA ANALIZA ISTRAŽIVANJA ZASNOVANIH NA METODI SAMOPROCENE
BEHAVIOUR OF SELECTED CATEGORIES OF ROAD USERS - COMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCH BASED ON SELF-ASSESSMENT METHOD
Boris Antić, Marko Maslać
Antić, B., Maslać, M., (2018). Ponašanja odabranih kategorija učesnika u saobraćaju – Uporedna analiza istraživanja zasnovanih na metodi samoprocene. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Poznavanje ponašanja učesnika u saobraćaju na definisanom području, omogućava sagledavanje stanja bezbednosti saobaćaja, što predstavlja osnovu u procesu upravljanja bezbednošću saobraćaja u okviru lokalnih zajednica. Sveobuhvatne, kvalitetne i pouzdane rezultate o ponašanjima učesnika u saobraćaju na određenom području moguće je dobiti sprovođenjem istraživanja zasnovanih na metodi samoprocene. Imajući u vidu da bezbednost u saobraćaju u najvećoj meri zavisi od ponašanja učesnika u saobraćaju, u radu su prikazani rezultati tri nezavisno sprovedena istraživanja odabranih kategorija učesnika u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije. Kao ciljne grupe sprovedenih istraživanja odabrane su najzastupljenije kategorije učesnika u saobraćaju na putevima (pešaci, vozači privatnih vozila i profesionalni vozači). Uporednom analizom dobijenih rezultata uočene su sličnosti, ali i razlike u iskazivanju različitih vrsta ponašanja (prekršaj, greška, propust, agresivno i pozitivno ponašanje), što omogućava stvaranje šire slike, koja pomaže u razumevanju specifičnih potreba analiziranih grupa učesnika u saobraćaju. Saznanja o ponašanjima omogućavaju donosiocima mera u okviru lokalnih zajednica sagledavanje pravca preventivnog delovanja i kreiranje ciljanih mera ka unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Ponašanja, učesnici u saobraćaju, metod samoprocene, pešaci, vozači.

Abstract: Knowing the behaviour of road users in a defined area allows to observe the state of road safety, which is the basis of the road safety management process within local communities. Comprehensive, quality and reliable results regarding the behaviour of road users in a particular area can be obtained through research based on the self-assessment method. Bearing in mind that road safety depends to a large extent on the behaviour of road users, the paper presents the results of three conducted independent studies of the selected categories of road users on the territory of the Republic of Serbia. The most frequent categories of participants in road traffic were selected as the target groups of the conducted research (pedestrians, private car drivers and professional drivers). The comparative analysis of the obtained results revealed similarities, as well as differences in the expression of different types of behaviour (violation, error, lapse, aggressive and positive behaviour), which enables the creation of a wider image that facilitates understanding the specific needs of the analyzed groups of road users. The knowledge about these types of behaviors facilitates policy makers within local communities to understand the direction of preventive actions and create the targeted measures for improving road safety.

Keywords: Behaviour, road users, self-assessment method, pedestrians, drivers.

Rad je izložio/-la: Boris Antić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020