D09
KONSTRUISANJE UPITNIKA PONAŠANJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ZASNOVANIH NA METODI SAMOPROCENE
CONSTRUCTING A QUESTIONNAIRE ОN THE BEHAVIOUR OF ROAD USERS BASED ON THE SELF-ASSESSMENT METHOD
Marko Maslać, Boris Antić, Nenad Milutinović
Maslać, M., Antić, B., Milutinović, N., (2018). Konstruisanje upitnika ponašanja učesnika u saobraćaju zasnovanih na metodi samoprocene. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Proučavanje ponašanja učesnika u saobraćaju zasnovanog na metodi samoprocene sastoji se od korišćenja deklarisanih ciljanih upitnika ponašanja koji omogućavaju dobijanje znanja o sveobuhvatnim ponašanjima učesnika u saobraćaju. Upotreba metoda samoprocene omogućava da se obimnije klasifikuju ponašanja učesnika u saobraćaju u sistemu faktora ponašanja. Pored toga, obezbeđuje se i okvir u kojem će se proučavati niz pitanja koja se odnose na ponašanja, a izuzetno su važna sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Upitnici zasnovani na navedenoj metodi su kroz vremenske periode prolazili različite modifikacije u pogledu svoje konstrukcije. Imajući u vidu navedene podatke, kao i konstantan porast broja istraživanja zasnovanih na upitnicima ponašanja i česte diskusije stručne javnosti o pouzdanosti ovakvih istraživanja, nameće se potreba sagledavanja i sistematizacije svih koraka sadržanih u procesu konstruisanja upitnika ponašanja. U radu je posebna pažnja posvećenja sledećem koracima: usavršavanje upitnika ponašanja, prilagođavanje ciljnoj grupi i području istraživanja, definisanje vrsta ponašanja i odabir i modifikacija stavki sadržanih u upitniku. Dobro isplaniran i kvalitetno projektovan upitnik daje pouzdane podatke koje je potrebno koristiti u daljoj analizi i samim tim omogućava dobijanje kvalitetnih krajnjih rezultata sprovedenog istraživanja.

Ključne reči: Upitnik, ponašanja, metod samoprocene, konstrukcija, istraživanja.

Abstract: Studying the behaviour of road users based on the self-assessment method consists of using declared targeted behaviour questionnaires that enable gaining the knowledge about the overall behaviour of road users. The use of the self-assessment method makes it possible to classify the behaviours of road users in the system of behaviour factors more extensively. In addition, it provides the framework within which a variety of issues related to behaviour, which are extremely important from the aspect of traffic safety, will be studied. Questionnaires based on the mentioned method have undergone various modifications in terms of their structure over time. Bearing in mind the mentioned information, as well as the constant increase in the number of studies based on behaviour questionnaires and frequent discussions of the professional community regarding the reliability of such studies, there is a need for the analysis and systematization of all the steps contained in the process of designing a behaviour questionnaire. In the paper, special attention is paid to the following steps: improving the questionnaire, adapting the questionnaire to the target group and area of research, defining behaviour types and selecting and modifying the items contained in the questionnaire. A well-planned and quality-designed questionnaire provides reliable data to be used in further analysis and thus enables the acquisition of quality endpoints of the conducted research.

Keywords: Questionnaire, behaviour, self-assessment method, construction, research.

Rad je izložio/-la: Marko Maslać


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020