S02
PERCEPCIJA 3D VIZUALNIH OZNAKA OD STRANE MLADIH VOZAČA
PERCEPTION OF 3D VISUAL MARKS BY YOUNG DRIVERS
Marijana Mošić, Nataša Vidović
Mošić, M., Vidović, N., (2018). Percepcija 3D vizualnih oznaka od strane mladih vozača. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Razvoj novih tehnologija doprineo je razvoju inovacija i u oblasti bezbednosti saobraćaja, u vidu 3D oznaka. 3D oznake su u eksperimentalnoj fazi primenena češće na mestima gde vozači treba da promene svoje kretanje, najčešće u vidu usporavanja.Ovakve oznake mogu se upotrebiti i na mestima gde se očekuje od vozača da poveća i/ili usresredi pažnju na neku promenu u saobraćajnom okruženju. U ovom radu, pored detaljnog pregleda strane literature, prikazani su i rezultati eksperimentalnog istraživanja kao i stavovi učesnika u saobraćaju na ovakav način regulisanja saobraćaja, i kako bi ove inovacije imale efekat na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Eksperiment je sproveden pomoću 3D naočara koje su ispitanici koristili za gledanje različitih 3D vizualnih oznaka. Pre samog eksperimenta ispitanici su odgovarali na osnovna socio-demografksapitanja, koja između ostalog imaju zadatak da klasifikuju i spitanike prema vozačkom iskustvu, učestalosti vožnje,itd. Analizom dobijenih rezultata može se stvoriti osnov za implementaciju ovakvih saobraćajnih rešenja i na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči: 3D oznake, simulacija, saobraćajna signalizacija, percepcija, bezbednost saobraćaja

Abstract: The development of new technologies has contributed to the development of innovations in the field of traffic safety, in the form of 3D marks. 3D marks are in the experimental application phase most often in places where drivers need to change their movement, usually in the form of slowing down. Such marks can be used in places where the driver is expected to increase and/or shift attention to a change in the traffic environment. In this paper, in addition to a detailed overview of foreign literature, the results of the experimental research of coffee are the attitudes of traffic participants in this way of regulating traffic, and in order to make these innovations an effect on the safety of all participants in the traffic. The experiment was carried out using 3D marks used by respondents to view a different 3D visual marks. Prior to the experiment, respondents responded to basic social-demographic issues, which, among other things, have the task of classifying respondents according to driver's experience, driving frequency, etc. By analyzing the obtained results, the basis for the implementation of such traffic solutions can be created on the territory of the Republic of Serbia.

Keywords: 3D marks, simulation, traffic signalization, perception, traffic safety

Rad je izložio/-la: Marijana Mošić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020