C07
RANGIRANJE INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA OSNOVU POVEZANOSTI SA KONAČNIM ISHODIMA
RANKING OF ROAD SAFETY INDICATORS BASED ON THEIR RELATIONSHIP WITH THE FINAL OUTCOMES
Dalibor Pešić, Bojana Todosijević, Filip Filipović
Pešić, D., Todosijević, B., Filipović, F., (2018). RANGIRANJE INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA OSNOVU POVEZANOSTI SA KONAČNIM ISHODIMA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Upravljanje bezbednošću saobraćaja podrazumeva sprovođenje aktivnosti čiji je cilj preventivno delovanje na nastanak saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja treba da bude zasnovan na aktivnostima koje su rezultat sistemski sprovedenih istraživanja, a za čije projektovanje i sprovođenje nije potrebno čekati da se saobraćajne nezgode dogode. Ovakav pristup upravljanja bezbednošću saobraćaja zahteva definisanje indikatora bezbednosti saobraćaja relevantnih za praćenje stanja bezbednosti saobraćaja na određenom području i definisanje ključnih problema i oblasti delovanja. Da bi neki indikator bio relevantan potrebno je da ima značajan uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. U radu su prikazani najznačajniji rezultati istraživanja korelativnih veza između indikatora bezbednosti saobraćaja i konačnih ishoda. Predmet primenjene analize jesu indikatori bezbednosti saobraćaja iz različitih grupa, kao i odgovarajući direktni pokazatelji bezbednosti saobraćaja, dok je cilj prikazanog istraživanja rangiranje indikatora u zavisnosti od kvaliteta ostvarenih veza sa konačnim ishodima.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, indikatori bezbednosti saobraćaja, saobraćajne nezgode, posledice

Abstract: Road safety management means the implementation of activities aimed at preventing the occurrence of traffic accidents and their consequences. Road safety management system should be based on activities that are the result of systematically conducted surveys, and for whose design and implementation it is not necessary to wait for traffic accidents to occur. This approach to road safety management requires the definition of road safety performance indicators relevant to monitoring the state of road safety in a particular area and the definition of key problems and areas of operation. In order for an indicator to be relevant it is necessary to have a significant impact on the occurrence of traffic accidents and their consequences. This paper present the most important results of research of the correlative relationship between road safety performance indicators and final outcomes. Subject of applied analysis are road safety performance indicators from different groups, as well as appropriate direct indicators of road safety, while the aim of this research is to rank indicators according to quality of achieved relationship with the final outcomes.

Keywords: road safety, road safety performance indicators, traffic accidents, consequence

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020