C08
DEFINISANJE DOMINANTNIH UTICAJNIH FAKTORA NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE PRIMENOM METODE DUBINSKIH ANALIZA
DEFINING THE DOMINANT FACTOR INFLUENCING OF TRAFFIC ACCIDENTS USING METHODS DEPTH ANALYSIS
Nenad Marković, Boris Antić, Emir Smailović
Marković, N., Antić, B., Smailović, E., (2018). DEFINISANJE DOMINANTNIH UTICAJNIH FAKTORA NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE PRIMENOM METODE DUBINSKIH ANALIZA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Za unapređenje bezbednosti saobraćaja na području je neophodno na pravilan način sagledati sve uticajne faktore nastanka saobraćajnih nezgoda i prepoznati one koji su dominantni. Najčešće najvažniji zadatak je prepoznati i definisati uticajne faktore koji su za konkretno područje dominantni, kako bi se mogle planirati adekvatne mere i aktivnosti. Dubinske analize saobraćajnih nezgoda omogućavaju da se na pouzdan i kvalitetan način prikupe i analiziraju svi uticajni faktori nastanka saobraćajne nezgode, što daje osnov za prepoznavanje dominantnih faktora. Adekvatnom analizom pojedinačnog uticaja svakog od prepoznatih faktora na konkretnu saobraćajnu nezgodu se mogu definisati faktori koji imaju uticaja na stvaranje opasne situacije u saobraćaju, odnosno koji uzrokuju saobraćajnu nezgodu. S druge strane pojedini od uticajnih faktora kao izdvojeni ne uzrokuju nastanak saobraćajne nezgode, ali mogu imati uticaja na mogućnost izbegavanja nastanka nezgode ili pak imaju uticaja samo na težinu posledica. U zavisnosti od vrste uticaja svakog prepoznatog faktora na konkretnu nezgodu, mogu se sagledati i definisati grupe faktora koje dominantno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda, što omogućava izbor adekvatnih mera za sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: uticajni faktori, saobraćajna nezgoda, osnovni faktori, ostali faktori

Abstract: To improve traffic safety in the area is necessary to properly consider all influencing factors of traffic accidents and identify those which are dominant. Frequently the most important task is to identify and define the influencing factors that are dominant in a particular area, to be able to plan appropriate measures and activities. Depth analysis of traffic accidents, they are a reliable and quality manner collect and analyze all the factors influencing the occurrence of traffic accidents, which provides the basis for the identification of the dominant factors. Adequate analysis of the individual effect of each of the identified factors on the particular traffic accident can be defined by the factors that have an impact on the creation of dangerous situations in traffic, or that cause a traffic accident. On the other hand, some of the influencing factors as a separate not give rise to accidents, but can have an impact on the possibility of avoiding the occurrence of an accident or have an impact only on the severity of consequences. Depending on the type of the recognized impact of each factor on a particular incident can be viewed and defined groups of factors that predominantly affect the occurrence of traffic accidents, which allows the selection of appropriate measures for preventing accidents.

Keywords: influencing factors, traffic accidents, the primar factors, other factors

Rad je izložio/-la: Nenad Marković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020