B02
FORMIRANJE BAZE PODATAKA O SAOBRACAJNIM NEZGODAMA NA TERITORIJI LOKALNE SAMOUPRAVE, ZNACAJ I POTENCIJAL
CREATING TRAFFIC ACCIDENT DATABASE FOR LOCAL COMMUNITIES, THE IMPORTANCE AND POTENTIAL
Darko Petrović, Dragoslav Kukić, Jovica Vasiljević
Petrović, D., Kukić, D., Vasiljević, J., (2014). Formiranje baze podataka o saobracajnim nezgodama na teritoriji lokalne samouprave, znacaj i potencijal. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Rezime: Osnovu za upravljanje bezbednošću saobraćaja čine baze podataka o pokazateljima i činiocima bezbednosti saobraćaja. Osnova za planiranje svih mera i aktivnosti na polju unapređenja bezbednosti saobraćaja je poznavanje postojećeg stanja i prepoznavanje problema i njihovih lokacija. Baza podataka koja je formirana Republičkom nivou je osnova za strateško upravljanje i sagledavanje sistema bezbednosti saobraćaja u celini. Kako bi lokalna samouprava strateški, planski i efikasno delovala na bezbednost saobraćaja na svojoj teritoriji neophodno je formiranje baze podata o saobraćajnim nezgodama koja će pružiti dobar detaljniji pregled trenutnog stanja. Od baze podataka na lokalnom nivou očekuje se najdetaljniji mogući opis svih segmenata vezanih za saobraćajne nezgode. U formiranju i ažuriranju ove baze podataka treba da učestvuju svi lokalni subjekti bezbednosti saobraćaja, policijska stanica, saobraćajna direkcija, upravljač puta, preduzeća za održavanje puteva, lokalni zdravsveni centri itd. Formiranje kvalitetne baze na Republičkom nivou treba zahteva detanjnu i moćnu bazu podataka na lokalu koja će pružati osnov za realizaciju mera i aktivnosti unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Baza podataka, detaljnost, osnova, istrazivanje, aktivnosti

Abstract: Abstract: The basis for traffic safety management consists of a database of indicators and factors of traffic safety. The basis for the planning of measures and activities in the field of improving traffic safety knowledge of the current situation and identify the problem and its location . The data base is formed on Republic level is the basis for strategic management and analysis of the system of road safety in general. As the local government strategically planned and effectively acted on road safety on their territory it is necessary to the formation of a database on road accidents which will provide a good detailed overview of the current situation . From the database locally is expected detailed description of all possible segments related to traffic accidents . The creation and updating of the database should involve all local stakeholders traffic safety , police station , traffic directorate , control time , road maintenance enterprises , local , etc. The health centers . Formation of high-quality base on the republic level should require detanjnu and powerful database on the local level that will provide a basis for the implementation of measures and activities improving traffic safety .

Keywords: The database, detail, foundation, research, activities

Rad je izložio/-la: Darko Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020