G20
UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PRIMENOM PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PRIMERU KRIVINE U MESTU RADOBIĆ, NA DEONICI MIONICA-DIVCI
IMPROVING TRAFFIC SAFETY USING ROAD SAFETY INSPECTION ON THE EXAMPLE OF CURVE IN THE SETTLEMENT RADOBIC, AT THE SECTION OF ROAD MIONICA-DIVCI
Tijana Ivanišević, Miroslav Rosić, Tomislav Petrović, Vedran Vukšić
Ivanišević, T., Rosić, M., Petrović, T., Vukšić, V., (2014). UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PRIMENOM PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PRIMERU KRIVINE U MESTU RADOBIĆ, NA DEONICI MIONICA-DIVCI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Statistički podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije ukazuju da se na 3,5 kilometru (3500-om metru) puta II A 150 (R 202) od mesta Mionice ka mestu Divci, u mestu Radobić, dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda (u periodu od 2007. do 2011. godine), pa je na tom mestu puta lokacija sa najvećim brojem saobraćajnih nezgoda na toj deonici. Ipak, značajan broj saobraćajnih nezgoda na pomenutom kilometru puta nije evidentiran jer su najčešći tipovi saobraćajnih nezgoda sletanje vozila sa puta u kojima učestvuje samo jedno vozilo, i koje za posledicu imaju najčešće materijalnu štetu. Kako saobraćajne nezgode nastaju kao kombinacija faktora bezbednosti saobraćaja, u radu je analiziran uticaj faktora put i faktora čovek na posmatranom kilometru puta (krivini) u mestu Radobić. Analiza sa aspekta uticaja puta, obuhvatila je analizu saobraćajne signalizacije, stanje kolovoznog zastora, kao i geometrijske karakteristike krivine. Na osnovu utvrđenih radijusa krivine, u radu je prikazana granična brzina prevrtanja i proklizavanja za različite koeficijente prijanjanja i izabrane kategorije vozila. Analiza sa aspekta faktora čovek obuhvatila je analizu ponašanja vozača u pogledu brzine vozila u smeru ka i od Mionice. Na osnovu izvršenih analiza u radu, predložene su mere za povećanje bezbednosti saobraćaja, na osnovu identifikacije uticaja elemenata tokom terenskog istraživanja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, deonica Mionica-Divci, krivina, faktor put, faktor čovek

Abstract: Statistical data of the Ministry of internal affairs of the Republic of Serbia indicates that on the 3.5 kilometer (3500 meters) of the road II А 150 (R 202) from Mionica to Divci, in the settlement Radobic, 10 traffic accidents occurred (in the period from 2007 to 2011) so that part of the road is the location with the highest number of traffic accidents at the observed section. However, a significant number of traffic accidents on the mentioned kilometer of the road was not recorded because the most common types of traffic accidents are landing vehicle off the road involving a single vehicle and those which result in property damage only. As traffic accidents occur as a combination of road safety factors, the paper analyzes the impact of ROAD and HUMAN factors on the mentioned kilometer of the road (curve) in settlement Radobic. Analysis of ROAD factor included the analysis of traffic signalization, road surface condition and the geometric characteristics of the curve. Based on the determined radius of the curve, the paper presents the speed limit of tipping and slipping for different coefficients of adhesion and selected categories of vehicles. Analysis of HUMAN factor included the analysis of driver behavior in terms of the speed of the vehicle in the direction to and from Mionica. Based on the analysis in this paper, measures are proposed to increase road safety, based on the problems identified during the field research.

Keywords: road safety, section Mionica - Divci, curve, road factor, human factor

Rad je izložio/-la: Tijana Ivanišević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020